Search engine เป็นระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวนำทางไปยังการเข้าถึงข้อมูล ของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวนำทางที่พาไปยังข้อมูลที่เราต้องการอย่างสะดวกขึ้น เพราะการทำงานต่างๆจะเป็นการที่ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ  ที่จากหลายๆเว็บไซต์มาประมวนผลการค้นหาให้กับคำที่เราพิมลงไปในช่องการค้นหา […]

เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบ Search engine


  Search engine เป็นเครื่องมือการค้นหาทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยจะมีตัวนำทางของเว็บไซต์ต่างๆนำไปใช้ในระบบนั้นด้วยอย่าง ระบบ google ก็จะมีตัวนี้เป็นเครื่องมือการค้นหาต่างๆของข้อมูลที่เราต้องการ โดย search […]

Search engine มีกี่รูปแบบ          Search engine เป็นเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือเว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก และใช้งานง่ายอีกด้วย โดยการพิมคำที่เราต้องการคนหาลงไปช่อง และกดคำว่า […]

Search engine คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้าง